Jaarverslag

Jaarverslag

De uitgebreide collectie historische telescopen van de stichting is sinds februari 2014 tentoongesteld in een aparte ruimte in het Louwman Museum te Den Haag. Dit museum is met elk vervoer goed te bereiken. De exploitatie van de collectie is aan het Louwman Museum toevertrouwd, omdat het museum de benodigde kennis en ervaring heeft en de continuïteit van de expositie is gewaarborgd.

In het ANBI-register is de stichting identificeerbaar als culturele ANBI. Door de ANBI-status is de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor cultuurinstellingen worden periodieke en gewone giften per 1 januari 2018 voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting structueel met 25% verhoogd; onder voorbehoud goedkeuring Europese Commissie.

Particulieren, bedrijven en instellingen die aan de stichting schenken, subsidiëren, doneren, legateren of voorwerpen in bruikleen geven weten dat op verantwoorde wijze met de middelen en voorwerpen wordt omgegaan. Zij hebben vertrouwen in het door het management van het Louwman Museum te voeren beleid en het beheer van het cultureel erfgoed door het bestuur van de stichting. Daarnaast verwachten museumbezoekers een unieke expositie, maar ook dat het Louwman Museum beschikt over een aantal basisvoorzieningen voor bezoekers.

De aparte expositieruimte voor de historische telescopen is elke 1e vrijdag van de maand voor het publiek toegankelijk, alwaar enkele vrijwilligers altijd aanwezig zijn om de bezoekers over de geschiedenis van de telescopen te vertellen. Op afspraak worden ook op andere dagen in de maand aan grote en kleine groepen bezoekers rondleidingen gegeven. In het verslagjaar hebben op de 1e vrijdag van de maand 4.714 bezoekers (in 2016: 4.168) het museum bezocht en toegang gehad tot de expositieruimte met telescopen. Dat is 13% meer dan vorig jaar. Daarnaast hebben 230 personen in 2017 op afspraak een rondleiding in de expositieruimte gekregen tegenover 290 in 2016.

De bezoekers komen niet alleen uit Nederland maar ook uit alle werelddelen en, getuige de vele boodschappen in het Gastenboek, is er uitermate veel enthousiasme en lof voor deze buitengewone unieke collectie telescopen. Bezoekers publiceren hierover ook in tijdschriften uit hun land van afkomst. Volgens ingewijden zijn er nauwelijks musea te bedenken die zich met de telescopencollectie van het Louwman Museum kunnen meten. Vermeldingswaard is dat een groepje van 5 à 6 vrijwillige begeleiders zullen worden opgeleid om geïnteresseerde bezoekers te kunnen vertellen over het ontstaan en het belang van telescopen, zowel voor de mens als voor de uiteenlopende toepassingen binnen de maatschappij.

Op basis van onze collectie historische telescopen, één van de meest volledige verzamelingen van oude telescopen en daaraan gerelateerde documenten in de wereld, is de geschiedenis van dit instrument geschetst, vanaf zijn uitvinding in 1608 tot aan het einde van de twintigste eeuw.

Balans per 31 december 2017

Activa  Voorraden 5.487
  Vorderingen 148
  Liquide middelen
1.521.848
  Totaal activa
1.527.483
       
Passiva Kortlopende schulden  €  2.000
 
Bestemmingsreserves
1.481.906
  Overige reserves
 € 43.577
  Totaal passiva
 € 1.527.483

Staat van baten en lasten 2017

Baten Brutomarge verkoop boeken   € 1.394
  Periodieke giften 500.000
  Rentebaten
1.524
  Totaal baten
502.918
       
Lasten
Verzekeringspremie 7.629
  Kosten van verwerving en beheer 138
  Diverse kosten  € 2.125
  Totaal lasten
9.892
       
Resultaat
493.026
Naar bestemmingsreserves
500.000
Ten laste van overige reserves
-6.974

Toelichting

Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. De voorwerpen van de collectie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; deze is nihil omdat de voorwerpen ‘om niet’ worden verkregen dan wel ten laste van de opgebouwde reserves worden aangekocht. De vorderingen betreffen te ontvangen rentebaten. De liquide middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor de aankoop van historische telescopen. Deze  middelen zijn mede uit periodieke giften verkregen.