Jaarverslag

Jaarverslag

De uitgebreide collectie historische telescopen van onze stichting is sinds februari 2014 tentoongesteld in een aparte ruimte in het Louwman Museum te Den Haag. Dit museum is met elk vervoer goed te bereiken. De exploitatie van de collectie is aan het Louwman Museum toevertrouwd, omdat het museum de benodigde kennis en ervaring heeft en de continuïteit van de expositie is gewaarborgd.

In het ANBI-register is de stichting identificeerbaar als culturele ANBI. Door de ANBI-status is de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Omdat het tevens een cultuurinstelling is mogen periodieke en gewone giften tot en met kalenderjaar 2017 voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting met 25% worden verhoogd. In het beleidsplan is deze regeling nader uiteengezet.

Particulieren, bedrijven en instellingen die aan onze stichting schenken, subsidiëren, doneren, legateren of voorwerpen in bruikleen geven weten dat wij op verantwoorde wijze met de middelen en voorwerpen omgaan. Zij hebben vertrouwen in het door het management van het Louwman Museum te voeren beleid en het beheer van het cultureel erfgoed door het bestuur van de stichting. Daarnaast verwachten museumbezoekers een unieke expositie, maar ook dat het Louwman Museum beschikt over een aantal basisvoorzieningen voor bezoekers.

De aparte expositieruimte voor de historische telescopen is elke eerste vrijdag van de maand voor het publiek opengesteld, alwaar de heer Louwman en twee andere begeleiders vrijwel altijd aanwezig zijn om de bezoekers over de geschiedenis van de telescopen te vertellen. Op afspraak worden ook op andere dagen in de maand aan grote en kleine groepen bezoekers rondleidingen gegeven. In het verslagjaar hebben op de eerste vrijdag van de maand 4.168 bezoekers (in 2015: 4.047) het Louwman Museum bezocht en toegang gehad tot de expositieruimte met telescopen. Dat is 3% meer dan in het voorafgaande jaar. Daarnaast hebben in 2016 ongeveer 290 personen op afspraak een rondleiding in de expositieruimte gekregen tegenover ongeveer 470 in 2015.

De bezoekers komen uit binnen- en buitenland en, getuige de vele reacties in het Gastenboek, is er uitermate veel enthousiasme en lof voor deze door de heer Louwman verzamelde buitengewoon unieke collectie telescopen. Volgens ingewijden zijn er nauwelijks musea te bedenken die zich hiermee kunnen meten. Vermeldingswaard is nog dat medio 2016 op basis van nieuwe meetmethoden optische metingen zijn verricht aan enkele zeer vroege telescopen. Hierbij zijn bijzondere details ontdekt die nog niet eerder waren waargenomen.

Op basis van onze collectie historische telescopen, één van de meest volledige verzamelingen van oude telescopen en daaraan gerelateerde documenten in de wereld, is de geschiedenis van dit instrument geschetst, vanaf zijn uitvinding in 1608 tot aan het einde van de twintigste eeuw.

Balans per 31 december 2016

Activa  Voorraden 7.192
  Vorderingen 402
  Liquide middelen
1.024.863
  Totaal activa
1.032.457
       
Passiva 
Bestemmingsreserves
981.906
  Overige reserves
 € 50.551
  Totaal passiva
 € 1.032.457

Staat van baten en lasten 2016

Baten Brutomarge verkoop boeken   € 1.018
  Periodieke giften 500.000
  Rentebaten
2.379
  Totaal baten
503.397
       
Lasten
Verzekeringspremie 7.629
  Kosten van verwerving en beheer 230
  Diverse kosten  € 2.201
  Totaal lasten
10.060
       
Resultaat
493.337
Naar bestemmingsreserves
500.000
Ten laste van overige reserves
-6.663

Toelichting

Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. De voorwerpen van de collectie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; deze is nihil omdat de voorwerpen ‘om niet’ worden verkregen dan wel ten laste van de opgebouwde reserves worden aangekocht. De vorderingen betreffen te ontvangen rentebaten. De liquide middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor de aankoop van historische telescopen. Deze  middelen zijn mede uit periodieke giften verkregen.