Jaarverslag

Jaarverslag

De uitgebreide collectie van onze stichting wordt tentoongesteld in het Louwman Museum te Den Haag. Dit museum is met elk vervoer goed te bereiken. De exploitatie van de collectie is aan het Louwman Museum toevertrouwd, omdat het museum de benodigde kennis en ervaring heeft en de continuïteit van de expositie is gewaarborgd.

In het ANBI-register is de stichting identificeerbaar als culturele ANBI. Door de ANBI-status is de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor cultuurinstellingen worden periodieke en gewone giften per 1 januari 2018 voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting structureel met 25% verhoogd; onder voorbehoud goedkeuring Europese Commissie.

Particulieren, bedrijven en instellingen die aan de stichting schenken, doneren, legateren of voorwerpen in bruikleen geven weten dat op verantwoorde wijze met de middelen en voorwerpen wordt omgegaan. Zij hebben vertrouwen in het door het management van het Louwman Museum te voeren beleid en het beheer van het cultureel erfgoed door het bestuur van de stichting. Daarnaast verwachten museumbezoekers een unieke expositie, maar ook dat het Louwman Museum beschikt over een aantal basisvoorzieningen voor bezoekers.

De directeur van het museum geeft aan het bestuur periodiek uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen bij het museum en de behaalde resultaten met het gevoerde beleid. De totale expositie in het Louwman Museum bestaat uit ruim 250 klassieke auto’s welke zijn geproduceerd door meer dan honderd fabrikanten, aangevuld met auto-gerelateerde voorwerpen, zoals benzinepompen, sculpturen, tekeningen, affiches, billboards, tabaksdozen en schilderijen. De collectie beoogt een zo helder mogelijk beeld te geven van wat de automobielindustrie de afgelopen ruim 130 jaar heeft voortgebracht. Zij wordt door kenners als de grootste collectie automobiele kunst ter wereld genoemd. Hierin is ook het Nederlands erfgoed uitstekend vertegenwoordigd, waaronder een uitgebreide collectie klassieke Spykers.

Ultimo verslagjaar heeft de Stichting 40 museumauto’s en ruim 275 automobilia in eigendom. De collectie is in het verslagjaar met een veelheid van automobilia toegenomen door diverse schenkingen in natura van 21 particulieren. Zoals verschillende auto-gerelateerde informatieve documenten, alsmede gereedschappen, onderdelen, sculpturen en dergelijke. Uit de vele schenkingen blijkt dat de collectie leeft bij het publiek. Daarnaast zijn ruim 25 museumauto’s plus automobilia aan de Stichting in bruikleen gegeven. Er wordt met al deze museumauto’s en automobilia zorgvuldig omgegaan. Eén museumauto is in het verslagjaar aangekocht, te weten een 1956 Citroën DS 19. Tevens kon een bijzondere mascotte van een Citroën worden aangekocht. Van Mercedes-Benz Nederland is de zogenoemde Appel-Benz aan de Stichting geschonken. Een Mercedes-Benz 190 welke in 1985 door schilder/beeldhouwer Karel Appel als kunstwerk is beschilderd.

Het Louwman Museum heeft in het verslagjaar een recordaantal bezoekers ontvangen. In 2017 bezochten meer dan 160.000 bezoekers het museum. Het Louwman Museum is aangesloten bij het Cultuurmenu voor primair onderwijs in de Haagse regio. Gedurende het schooljaar 2017-2018 maken 70 klassen van basisscholen uit Den Haag en Randgemeenten kennis met het educatief programma, speciaal ontwikkeld voor scholen. Het programma vertelt betekenisvolle verhalen over het ontstaan van de auto-industrie en de invloed daarvan op de economische ontwikkelingen. Het totaal aantal bezoekers in 2017 was 5% meer dan in 2016. Dit mooie aantal bezoekers is mede te danken aan de acceptatie van de museumkaart, de goede recensies van bezoekers op diverse websites en de steeds grotere naamsbekendheid van het museum sinds de opening in 2010. Ook de in de Great Hall gehouden tentoonstellingen McLaren heeft bijgedragen aan dit grote aantal bezoekers.

Het Louwman Museum is over de hele wereld inmiddels bekend om haar unieke collectie automobielen. Daarnaast is het museum ook een unieke locatie voor zakelijke bijeenkomsten. Niet onvermeld mag dan ook blijven dat het Louwman Museum is uitgeroepen tot “Beste Evenementenlocatie van het Jaar 2017”. Ook staat het Louwman Museum op Tripadvisor in de top 10 musea van Nederland, tussen namen als het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, Zaanse Schans en het Anne Frank Huis.

Balans per 31 december 2017

Activa  Vorderingen 613
  Liquide middelen
5.754.602
  Totaal activa
5.755.215
       
Passiva 
Kortlopende schulden 5.000
  Stichtingskapitaal   € 227
  Bestemmingsreserves  € 5.637.500
  Overige reserves
 € 122.488
  Totaal passiva
 € 5.755.215

Staat van baten en lasten 2017

Baten Periodieke giften   € 1.500.000
  Verkopen -
  Subsidies, donaties, schenkingen  € -
  Rentebaten
6.334
  Totaal baten
1.506.334
       
Lasten
Aankopen 95.180
  Diverse kosten  € 5.479
  Totaal lasten 100.659
       
Resultaat
1.405.675
Naar bestemmingsreserves
1.500.000
Ten laste van overige reserves
-94.325

Toelichting

Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. De voorwerpen van de collectie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; deze is nihil omdat de voorwerpen ‘om niet’ worden verkregen dan wel ten laste van de opgebouwde reserves worden aangekocht. De vorderingen betreffen te ontvangen rentebaten. De liquide middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor de aankoop van museumauto’s. Deze middelen zijn mede verkregen uit periodieke giften.


Balans per 31 december 2016

Activa  Voorraden 7.192
  Vorderingen 402
  Liquide middelen
1.024.863
  Totaal activa
1.032.457
       
Passiva 
Bestemmingsreserves
981.906
  Overige reserves
 € 50.551
  Totaal passiva
 € 1.032.457

Staat van baten en lasten 2016

Baten Brutomarge verkoop boeken   € 1.018
  Periodieke giften 500.000
  Rentebaten
2.379
  Totaal baten
503.397
       
Lasten
Verzekeringspremie 7.629
  Kosten van verwerving en beheer 230
  Diverse kosten  € 2.201
  Totaal lasten
10.060
       
Resultaat
493.337
Naar bestemmingsreserves
500.000
Ten laste van overige reserves
-6.663

Toelichting

Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. De voorwerpen van de collectie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; deze is nihil omdat de voorwerpen ‘om niet’ worden verkregen dan wel ten laste van de opgebouwde reserves worden aangekocht. De vorderingen betreffen te ontvangen rentebaten. De liquide middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor de aankoop van historische telescopen. Deze  middelen zijn mede uit periodieke giften verkregen.


Balans per 31 december 2016

Activa  Voorraden 7.192
  Vorderingen 402
  Liquide middelen
1.024.863
  Totaal activa
1.032.457
       
Passiva 
Bestemmingsreserves
981.906
  Overige reserves
 € 50.551
  Totaal passiva
 € 1.032.457

Staat van baten en lasten 2016

Baten Brutomarge verkoop boeken   € 1.018
  Periodieke giften 500.000
  Rentebaten
2.379
  Totaal baten
503.397
       
Lasten
Verzekeringspremie 7.629
  Kosten van verwerving en beheer 230
  Diverse kosten  € 2.201
  Totaal lasten
10.060
       
Resultaat
493.337
Naar bestemmingsreserves
500.000
Ten laste van overige reserves
-6.663

Toelichting

Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. De voorwerpen van de collectie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; deze is nihil omdat de voorwerpen ‘om niet’ worden verkregen dan wel ten laste van de opgebouwde reserves worden aangekocht. De vorderingen betreffen te ontvangen rentebaten. De liquide middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor de aankoop van historische telescopen. Deze  middelen zijn mede uit periodieke giften verkregen.