Jaarverslag

Jaarverslag

De uitgebreide collectie van onze stichting wordt tentoongesteld in het Louwman Museum te Den Haag. Dit museum is met elk vervoer goed te bereiken. De exploitatie van de collectie is aan het Louwman Museum toevertrouwd, omdat het museum de benodigde kennis en ervaring heeft en de continuïteit van de expositie is gewaarborgd.

In het ANBI-register is de stichting identificeerbaar als culturele ANBI. Door de ANBI-status is de stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Omdat het tevens een cultuurinstelling is mogen periodieke en gewone giften tot en met kalenderjaar 2017 voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting met 25% worden verhoogd. In het beleidsplan is deze regeling nader uiteengezet.

Particulieren, bedrijven en instellingen die aan onze stichting schenken, doneren, legateren of voorwerpen in bruikleen geven weten dat wij op verantwoorde wijze met de middelen en voorwerpen omgaan. Zij hebben vertrouwen in het door het management van het Louwman Museum te voeren beleid en het beheer van het cultureel erfgoed door het bestuur van de stichting. Daarnaast verwachten museumbezoekers een unieke expositie, maar ook dat het Louwman Museum beschikt over een aantal basisvoorzieningen voor bezoekers.

De directeur van het museum geeft aan het bestuur periodiek uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen bij het museum en de behaalde resultaten met het gevoerde beleid. De totale expositie in het Louwman Museum bestaat uit ruim 250 klassieke autos welke zijn geproduceerd door meer dan honderd fabrikanten, aangevuld met auto-gerelateerde voorwerpen, zoals benzinepompen, sculpturen, tekeningen, affiches, billboards, tabaksdozen en schilderijen. De collectie beoogt een zo helder mogelijk beeld te geven van wat de automobielindustrie de afgelopen ruim 130 jaar heeft voortgebracht. Zij wordt door kenners als de grootste collectie automobiele kunst ter wereld genoemd. Hierin is ook het Nederlands erfgoed uitstekend vertegenwoordigd, waaronder een uitgebreide collectie klassieke Spykers.

Ultimo verslagjaar heeft de Stichting meer dan 50 museumauto’s en ruim 250 automobilia in eigendom. De collectie is in het verslagjaar met 29 automobilia toegenomen door diverse schenkingen in natura van 24 particulieren. Zoals schaalmodellen van auto’s en diverse foto’s, trofeeën, speldjes, boeken, handleidingen, auto-onderdelen, postzegels, en dergelijke. Uit de vele schenkingen blijkt dat de collectie leeft bij het publiek. Daarnaast zijn ruim 25 museumauto’s en automobilia aan de Stichting in bruikleen gegeven. Er wordt met al deze museumauto’s en automobilia zorgvuldig omgegaan. Vier  museumauto’s zijn in het verslagjaar aangekocht, te weten een 1912 Métallurgique 12hp Cabriolet, een 1907 Spyker 15/22 hp Three Quarter Landaulette, een 1926 Rolls-Royce Phantom I Torpedo Tourer en een 1968 Toyota 2000 GT. Een Skoda 1000 MB uit 1969, welke niet meer in de collectie paste, is verkocht.

Het Louwman Museum heeft in het verslagjaar een recordaantal bezoekers ontvangen. In 2016 bezochten meer dan 152.000 bezoekers het museum, waaronder bijna 21.000 kinderen. Het Louwman Museum is aangesloten bij het Cultuurmenu voor primair onderwijs in de Haagse regio. Gedurende het schooljaar 2016-2017 maken 70 klassen van basisscholen uit Den Haag en Randgemeenten kennis met het educatief programma, speciaal ontwikkeld voor scholen. Het programma vertelt betekenisvolle verhalen over het ontstaan van de auto-industrie en de invloed daarvan op de economische ontwikkelingen. Het totaal aantal bezoekers was in 2016 ruim 10% meer dan in 2015 en ruim 40% meer dan in 2014. Dit mooie aantal bezoekers is mede te danken aan de acceptatie van de museumkaart, de goede recensies van bezoekers op diverse websites en de steeds grotere naamsbekendheid van het museum sinds de opening in 2010. Ook de in de Great Hall gehouden tentoonstellingen “Rijkspolitie Porsches” en  “HorsePower” hebben bijgedragen tot dit grote aantal bezoekers.

Het Louwman Museum is over de hele wereld inmiddels bekend om haar unieke collectie automobielen. Daarnaast is het museum ook een unieke locatie voor zakelijke evenementen. Niet onvermeld mag dan ook blijven dat het Louwman Museum inmiddels behoort tot één van de 10 best gewaardeerde musea in Nederland.

Balans per 31 december 2016

Activa  Vorderingen 3.489
  Liquide middelen
4.341.051
  Totaal activa
4.344.540
       
Passiva 
Stichtingskapitaal 227
  Bestemmingsreserves  € 4.137.500
  Overige reserves
 € 206.813
  Totaal passiva
 € 4.344.540

Staat van baten en lasten 2016

Baten Periodieke giften   € 1.500.000
  Verkopen 2.500
  Subsidies, donaties, schenkingen  € 2.000
  Rentebaten
21.643
  Totaal baten
1.526.143
       
Lasten
Aankopen 1.957.923
  Diverse kosten  € 5.369
  Totaal lasten 1.963.292
       
Resultaat
-437.149
Naar bestemmingsreserves
-412.500
Ten laste van overige reserves
-24.649

Toelichting

Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. De voorwerpen van de collectie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; deze is nihil omdat de voorwerpen ‘om niet’ worden verkregen dan wel ten laste van de opgebouwde reserves worden aangekocht. De vorderingen betreffen te ontvangen rentebaten. De liquide middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor de aankoop van museumauto’s. Deze middelen zijn mede verkregen uit periodieke giften.


Balans per 31 december 2016

Activa  Voorraden 7.192
  Vorderingen 402
  Liquide middelen
1.024.863
  Totaal activa
1.032.457
       
Passiva 
Bestemmingsreserves
981.906
  Overige reserves
 € 50.551
  Totaal passiva
 € 1.032.457

Staat van baten en lasten 2016

Baten Brutomarge verkoop boeken   € 1.018
  Periodieke giften 500.000
  Rentebaten
2.379
  Totaal baten
503.397
       
Lasten
Verzekeringspremie 7.629
  Kosten van verwerving en beheer 230
  Diverse kosten  € 2.201
  Totaal lasten
10.060
       
Resultaat
493.337
Naar bestemmingsreserves
500.000
Ten laste van overige reserves
-6.663

Toelichting

Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. De voorwerpen van de collectie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; deze is nihil omdat de voorwerpen ‘om niet’ worden verkregen dan wel ten laste van de opgebouwde reserves worden aangekocht. De vorderingen betreffen te ontvangen rentebaten. De liquide middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor de aankoop van historische telescopen. Deze  middelen zijn mede uit periodieke giften verkregen.


Balans per 31 december 2016

Activa  Voorraden 7.192
  Vorderingen 402
  Liquide middelen
1.024.863
  Totaal activa
1.032.457
       
Passiva 
Bestemmingsreserves
981.906
  Overige reserves
 € 50.551
  Totaal passiva
 € 1.032.457

Staat van baten en lasten 2016

Baten Brutomarge verkoop boeken   € 1.018
  Periodieke giften 500.000
  Rentebaten
2.379
  Totaal baten
503.397
       
Lasten
Verzekeringspremie 7.629
  Kosten van verwerving en beheer 230
  Diverse kosten  € 2.201
  Totaal lasten
10.060
       
Resultaat
493.337
Naar bestemmingsreserves
500.000
Ten laste van overige reserves
-6.663

Toelichting

Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. De voorwerpen van de collectie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; deze is nihil omdat de voorwerpen ‘om niet’ worden verkregen dan wel ten laste van de opgebouwde reserves worden aangekocht. De vorderingen betreffen te ontvangen rentebaten. De liquide middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor de aankoop van historische telescopen. Deze  middelen zijn mede uit periodieke giften verkregen.