4.8 uit 5 op Google
Open van dinsdag t/m zondag 10:00 - 17:00u
0
Welkom Maak hieronder uw keuze

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door het Louwman Museum. Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. De verantwoordelijke
 2. Ons doel: bescherming van persoonsgegevens
 3. Wat zijn persoonsgegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 5. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
 6. Beveiliging en verwerkers
 7. Rechten en contact

1. De Verantwoordelijke
Het Louwman Museum is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.  Het Louwman Museum streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt je algemene informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

2. Ons doel: Bescherming van persoonsgegevens
Het Louwman Museum respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor het Louwman Museum dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Louwman Museum stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Het Louwman Museum heeft  technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en  gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

3. Wat zijn persoonsgegevens?
Zodra gegevens je kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan jouw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij willen je graag goed van dienst zijn zoals je van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat je gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij soms jouw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de hoe je tickets besteld voor het Louwman Museum, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Gebruikslogs
 • Taal

De persoonsgegevens die je opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan je hebben gecommuniceerd. Verder kun je in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden.

5. Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden
Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van het Louwman Museum, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

Doel en gebruik van persoonsgegevens
De verwerkingen van jouw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk:

 • Uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • Gerechtvaardigd belang van het Louwman Museum of een derde, zoals bijvoorbeeld marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse   naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer;
 • Toestemming van jou;
 • Een wettelijke verplichting; of
 • Vervulling van een taak van algemeen belang.

Wij lichten het bovenstaande hieronder graag nog toe.

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens die je aan ons hebt toevertrouwd om je van dienst te kunnen zijn of je te informeren. Bij het afnemen van een dienst of wanneer je contact met het Louwman Museum heeft, legt Het Louwman Museum persoonsgegevens vast. Het Louwman Museum verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden.

Voorkomen van fraude en misbruik. Helaas worden bedrijven, zo ook het Louwman Museum, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn het Louwman Museum en haar klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

Delen met derden . Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door jou gevraagde product of dienst en worden om die reden jouw persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens.

Verbetering van de dienstverlening. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om je goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

Verbetering website en applicaties. Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt het Louwman Museum (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Ons doel is advertentie-uitingen te personaliseren en een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies, of wanneer je geen cookies wenst, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Relatiebeheer en marketing. Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en jouw bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij jou passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Wettelijke verplichtingen. De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van jouw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om je de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van jou verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract –daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen jou, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

6. Beveiliging en verwerkers
Wij beveiligen jouw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van het Louwman Museum hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Wij maken afspraken over de beveiliging van jouw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens

7. Rechten en contact
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien. Daarnaast heb je in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heb je het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de door jou betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat je jouw persoonsgegevens over kan (laten) dragen. Mocht je gebruik van jouw rechten willen maken, neem dan contact op met het Louwman Museum. Als je vragen hebt over de manier waarop het Louwman Museum met jouw persoonsgegevens omgaat, of één van jouw privacyrechten wilt uitoefenen kun je via info@louwmanmuseum.nl contact met het Louwman Museum opnemen, onder vermelding van ‘Privacy Louwman Museum’. Indien het Louwman Museum niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens jouw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan het Louwman Museum vragen om jouw verzoek (nader) te specificeren. Het Louwman Museum schort de uitvoering van jouw verzoek op totdat je de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Wij hebben onze privacyverklaring op 22 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. Het Louwman Museum behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Het Louwman Museum adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij je informeren.

0

Uw mandje is leeg