4.7 uit 5 op Google
0

Beleidsplan

Beleidsplan
De doelstelling van de stichting wordt op verzoek van het bestuur door de directeur van het Louwman Museum uitgevoerd. Het Louwman Museum heeft daartoe permanent een ruimte in het museum ingericht voor de expositie van de befaamde collectie historische telescopen en daaraan gerelateerde voorwerpen en boekerijen, welke collectie door de heer P.J.K. Louwman is verzameld. De expositieruimte met de kijkers is op elke eerste vrijdag van de maand voor museumbezoekers geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Voor groepen is het mogelijk om een rondleiding met een kenner van de collectie af te spreken. Omdat onze stichting over de expositieruimte kan beschikken kan zij onder meer door middel van aankopen haar collectie continu blijven uitbreiden, zodat voor museumbezoekers wisselende exposities kunnen worden gerealiseerd. Over deze exposities wordt door het bestuur regelmatig met de directeur van het Louwman Museum overlegd.

De stichting verkrijgt haar financiële middelen uit (periodieke) giften, subsidies, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten. Daarnaast kunnen ook diverse soorten waardevolle museale collecties en voorwerpen in natura aan onze stichting worden geschonken. Kijker-gerelateerde (kleinere) voorwerpen ten behoeve van onze stichting kunnen in het Louwman Museum worden afgegeven. Deze voorwerpen worden geregistreerd met behulp van een Schenkingsformulier, dat u alvast hier kunt printen en vervolgens kunt invullen.

Indien schenking en/of in bruikleen geven van zeer waardevolle voorwerpen (bijv. een telescoop of een unieke culturele museale collectie) aan onze stichting wordt overwogen kunt u hierover contact opnemen met de directeur van het Louwman Museum. Het opstellen van een schenkings- en/of bruikleenovereenkomst voor de betreffende voorwerpen kan dan volledig voor u worden verzorgd.

De stichting is een culturele instelling en is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat we zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Giften door particulieren aan de stichting mogen voor de inkomstenbelasting met 25% worden verhoogd, welke verhoging kan oplopen tot € 1.250 per jaar. Voor ondernemingen kan de verhoging zelfs oplopen tot € 2.500 per jaar. Deze verhoging geldt zowel voor periodieke als gewone giften. Tot en met 2017 kan deze regeling ten volle worden benut. Het bestuur wil u dan ook aanmoedigen om van deze stimulerende fiscale regeling ruimhartig gebruik te maken en onze stichting van extra middelen te voorzien ten behoud van het specifieke erfgoed. De directeur van het Louwman Museum en het bestuur van de stichting kunnen u hierin adviseren. Tevens kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de formulieren “Overeenkomst Periodieke gift in geld”, “Overeenkomst Periodieke gift in natura” en “Betalingsvolmacht Periodieke gift in geld”, welke formulieren hier van de site van de Belastingdienst kunnen worden gedownload en worden ingevuld. Het Transactienummer (4) en de personalia namens de stichting (7) zullen door ons worden ingevuld.

Het te beheren vermogen van onze stichting bestaat uit voorwerpen in eigendom, voorwerpen in bruikleen en financiële middelen. Een deel van de financiële middelen is verkregen ter verwerving van in historisch perspectief bijzondere museumstukken welke een waardevolle aanvulling van onze collectie zullen zijn. Daarnaast zal uit de overige verkregen financiële middelen onze collectie worden verbeterd en zal zo mogelijk ook worden bijgedragen in de kosten van exposities.

Bestuur
De Stichting wordt bestuurd door de volgende bestuursleden: E.V.N. Louwman, voorzitter, C.W.J. van der Zalm, penningmeester, P.J.K. Louwman, bestuurslid en J.M.A. Schalken, bestuurslid. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. De bestuurders zijn onbezoldigd.

0

Uw mandje is leeg