4.7 uit 5 op Google
0

Jaarverslag 2018

De uitgebreide collectie historische telescopen van de Stichting is sinds februari 2014 tentoongesteld in een aparte expositieruimte van het LOUWMAN MUSEUM te Den Haag. Dit museum is met elk vervoer goed te bereiken. De exploitatie van de collectie is aan het Louwman Museum toevertrouwd, omdat het museum de benodigde kennis en ervaring heeft en de continuïteit van de expositie is gewaarborgd.

In het ANBI-register is de Stichting identificeerbaar als culturele ANBI. Door de ANBI-status is de Stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor cultuurinstellingen worden periodieke en gewone giften vanaf 1 januari 2018 voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting structureel met 25% verhoogd; deze verhogingsfactor is door de Europese Unie tot en met 2023 goedgekeurd.

Particulieren, bedrijven en instellingen die aan de stichting schenken, subsidiëren, doneren, legateren of voorwerpen in bruikleen geven weten dat op verantwoorde wijze met de middelen en voorwerpen wordt omgegaan. Zij hebben vertrouwen in het door het management van het Louwman Museum te voeren beleid en het beheer van het cultureel erfgoed door het bestuur van de stichting. Daarnaast verwachten museumbezoekers een unieke expositie, maar ook dat het Louwman Museum beschikt over een aantal basisvoorzieningen voor bezoekers.

De aparte expositieruimte voor de historische telescopen is elke 1e vrijdag van de maand voor het publiek toegankelijk, alwaar enkele vrijwilligers altijd aanwezig zijn om de bezoekers over de geschiedenis van de telescopen te vertellen. Op afspraak worden ook op andere dagen in de maand aan grote en kleine groepen bezoekers rondleidingen gegeven. In het verslagjaar hebben op de 1e vrijdag van de maand 4.761 bezoekers (in 2017: 4.714) het museum bezocht en toegang gehad tot de expositieruimte met telescopen. Dat is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Daarnaast hebben ruim 300 personen in 2018 op afspraak een rondleiding in de expositieruimte gekregen tegenover 230 in 2017.

Bezoekers komen niet alleen uit Nederland maar ook uit alle werelddelen en, getuige de vele boodschappen in het Gastenboek, is er uitermate veel enthousiasme en lof voor deze buitengewone unieke collectie telescopen. Bezoekers publiceren hierover ook in tijdschriften uit hun land van afkomst. Volgens ingewijden zijn er nauwelijks musea te bedenken die zich met de telescopencollectie van het Louwman Museum kunnen meten.

Naast het geven van lezingen en voorlichtingen door de heer Louwman zijn in de shop van het Louwman Museum, alsmede via de website van de Stichting, 2 boeken te koop over de geschiedenis van telescopen, welke boeken in samenwerking met coauteurs door de heer Louwman zijn geschreven. De titels van de boeken zijn “Embassies of the King of Siam sent to his Excellency Prince Maurits, arrived in the Hague on 10 September 1608” en “A Certain Instrument For Seeing Far”. Zowel vanuit binnen- en buitenland worden deze boeken via internet besteld.

Op basis van onze collectie historische telescopen, één van de meest volledige verzamelingen van oude telescopen en daaraan gerelateerde documenten in de wereld, is de geschiedenis van dit instrument geschetst, vanaf zijn uitvinding in 1608 tot aan het einde van de twintigste eeuw.

Balans per 31 december 2018

Activa  Voorraad boeken 5.025
Vorderingen 4.254
Liquide middelen 761.513
Totaal activa 770.792
Passiva Kortlopende schulden  € 0
Stichtingskapitaal 0
Bestemmingsreserves  € 731.906
Overige reserves  € 38.886
Totaal passiva  € 770.792

 

Staat van baten en lasten 2018

Baten Brutomarge verkoop boeken  € 340
Periodieke giften 500.000
Rentebaten 553
Totaal baten 500.893
Lasten Aankopen 1.250.000
Verzekeringspremie 3.412
Kosten van verwerving en beheer 92
Diverse kosten  € 2.080
Totaal lasten 1.255.584
Resultaat -754.691
Bestemmingsreserves -750.000
Ten laste van overige reserves -4.691

 

Toelichting
Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. De voorwerpen van de collectie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; deze is nihil omdat de voorwerpen ‘om niet’ worden verkregen dan wel ten laste van de opgebouwde reserves worden aangekocht. De vordering betreft een premierestitutie van de verzekeringsmaatschappij. De liquide middelen, welke in belangrijke mate zijn verkregen uit periodieke gisten, zijn in hoofdzaak bestemd voor de aankoop van historische telescopen.

0

Uw mandje is leeg