4.7 uit 5 op Google
0

Beleidsplan

Beleidsplan
De doelstelling van de stichting wordt op verzoek van het bestuur door het Louwman Museum uitgevoerd. De stichting breidt onder meer door middel van aankopen haar collectie continu uit, zodat voor museumbezoekers wisselende exposities kunnen worden gerealiseerd. Over deze exposities wordt door het bestuur regelmatig met de directeur van het Louwman Museum overlegd. Daarnaast krijgt het door ontwikkelen van de pijlers educatie en kunst ruime aandacht.

Onze stichting verkrijgt haar financiële middelen uit (periodieke) giften, subsidies, donaties, erfstellingen, legaten en andere baten. Daarnaast worden ook uiteenlopende auto gerelateerde (kleinere) voorwerpen ten behoeve van onze stichting in het Louwman Museum afgegeven. Deze voorwerpen worden geregistreerd met behulp van een Schenkingsformulier, dat u alvast hier kunt printen en vervolgens kunt invullen. Een enkele keer wordt een voorwerp verkocht, zodat met de opbrengst ervan een hoogwaardiger voorwerp kan worden aangeschaft.

Indien schenking en/of in bruikleen geven van zeer waardevolle voorwerpen (bijv. museale auto of ander auto gerelateerd voorwerp) aan de stichting wordt overwogen kunt u hierover contact opnemen met de directeur van het Louwman Museum. Het opstellen van een schenkings- en/of bruikleenovereenkomst voor het betreffende voorwerp kan dan volledig voor u worden verzorgd.

De stichting is een culturele instelling en is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat we zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Giften door particulieren aan de stichting mogen voor de inkomstenbelasting met 25% worden verhoogd, welke verhoging kan oplopen tot € 1.250 per jaar. Voor ondernemingen kan de verhoging zelfs oplopen tot € 2.500 per jaar. Deze verhoging geldt zowel voor periodieke als gewone giften. Tot en met 2017 kan deze regeling ten volle worden benut. Het bestuur wil u dan ook aanmoedigen om van deze stimulerende fiscale regeling ruimhartig gebruik te maken en onze stichting van extra middelen te voorzien ten behoud van het specifieke erfgoed. De directeur van het Louwman Museum en het bestuur van de stichting kunnen u hierin adviseren. Tevens kan kosteloos gebruik worden gemaakt van de formulieren “Overeenkomst Periodieke gift in geld”, “Overeenkomst Periodieke gift in natura” en “Betalingsvolmacht Periodieke gift in geld”, welke formulieren hier van de site van de Belastingdienst kunnen worden gedownload en worden ingevuld. Het Transactienummer (4) en de personalia namens de stichting (7) zullen door ons worden ingevuld.

Het te beheren vermogen van onze stichting bestaat uit voorwerpen in eigendom, voorwerpen in bruikleen en financiële middelen. Een deel van de financiële middelen is verkregen ter verwerving van in historisch perspectief bijzondere museumstukken welke een waardevolle aanvulling van de collectie zullen worden. Daarnaast zal uit de overige verkregen financiële middelen de collectie worden verbeterd en zal zo mogelijk ook worden bijgedragen in de kosten van de exposities.

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door de volgende bestuursleden: B. Hulshoff, voorzitter; P.J.K. Louwman, secretaris; J.M.A. Schalken, penningmeester; J.W.W. Louwman, bestuurslid en H.P. Remmers, bestuurslid. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. De bestuurders zijn onbezoldigd

0

Uw mandje is leeg