4.7 uit 5 op Google
0

Jaarverslag

Jaarverslag 2018
De uitgebreide collectie van onze stichting wordt tentoongesteld in het Louwman Museum te Den Haag. Dit museum is met elk vervoer goed te bereiken. De exploitatie van de collectie is aan het Louwman Museum toevertrouwd, omdat het museum de benodigde kennis en ervaring heeft en de continuïteit van de expositie is gewaarborgd.

In het ANBI-register is de Stichting identificeerbaar als culturele ANBI. Door de ANBI-status is de Stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor cultuurinstellingen worden periodieke en gewone giften vanaf 1 januari 2018 voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting structureel met 25% verhoogd; deze verhogingsfactor is door de Europese Unie tot en met 2023 goedgekeurd.

Particulieren, bedrijven en instellingen die aan de Stichting schenken, doneren, legateren of voorwerpen in bruikleen geven weten dat op verantwoorde wijze met de middelen en voorwerpen wordt omgegaan. Zij hebben vertrouwen in het door het management van het Louwman Museum te voeren beleid en het beheer van het cultureel erfgoed door het bestuur van de Stichting. Daarnaast verwachten museumbezoekers een unieke expositie, maar ook dat het Louwman Museum beschikt over een aantal basisvoorzieningen voor bezoekers.

De directeur van het museum geeft aan het bestuur periodiek uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen bij het museum en de behaalde resultaten met het gevoerde beleid. De totale expositie in het Louwman Museum bestaat uit ruim 265 klassieke auto’s welke zijn geproduceerd door meer dan honderd fabrikanten, aangevuld met auto-gerelateerde voorwerpen, zoals benzinepompen, sculpturen, tekeningen, affiches, billboards, tabaksdozen en schilderijen. De collectie beoogt een zo helder mogelijk beeld te geven van wat de automobielindustrie de afgelopen ruim 130 jaar heeft voortgebracht. Zij wordt door kenners als de grootste collectie automobiele kunst ter wereld genoemd. Hierin is ook het Nederlands erfgoed uitstekend vertegenwoordigd, waaronder een uitgebreide collectie klassieke Spykers.

Ultimo verslagjaar heeft de Stichting 42 museumauto’s en ruim 325 automobilia in eigendom. De collectie is in het verslagjaar met een veelheid van automobilia toegenomen door diverse schenkingen in natura van 15 particulieren en 2 rechtspersonen. Zoals verschillende auto-gerelateerde informatieve documenten, alsmede gereedschappen, onderdelen en dergelijke. Door de EZ Spindizzies Foundation in de USA is een schitterende collectie Spindizzies aan de Stichting geschonken. Deze modelauto’s zijn een afzonderlijke vitrine in het Louwman Museum opgesteld. Daarnaast is door Toyota Motor Europe in België een Lexus UX 200-kunstwerk van de artiesten Ines Zenha, Bence Magyarlaki en Devine Southgate-Smith geschonken, welk object halverwege 2019 naar Nederland zal komen. Deze objecten worden voor onbepaalde tijd in het museum geplaatst. Informatieve documenten en bruikbare onderdelen worden in voorraad gehouden. Uit de vele schenkingen blijkt dat de collectie leeft bij het publiek. Met al deze objecten zal zorgvuldig worden omgegaan. Eén museumauto is in het verslagjaar aangekocht, te weten een 1964 Aston Martin DB5 ‘James Bond Car’. Verkocht zijn een overtollige Austin Eight en een sculptuur Stanley Wanlass, genaamd “High Gear” (DUESENBERG). Daarnaast zijn 12 museumauto’s plus diverse automobilia aan de Stichting in bruikleen gegeven. In 2018 is de bruikleenovereenkomst voor een Motorfiets 1926 TERROT, type H.S. beëindigd.

Het Louwman Museum heeft in het verslagjaar een groot bezoekers ontvangen. In 2018 bezochten 145.000 bezoekers het museum. Het totaal aantal bezoekers was daarmee iets lager dan in 2017. Het groot aantal bezoekers is mede te danken aan de acceptatie van de museumkaart, de goede recensies van bezoekers op diverse websites en de steeds grotere naamsbekendheid van het museum sinds de opening in De Haag. Ook de in de Great Hall in de zomermaanden gehouden tentoonstellingen ‘Silver Arrows, Mercedes-Benz Racing Cars of the 1950s’ heeft bijgedragen aan het grote aantal bezoekers.

Het Louwman Museum is over de hele wereld inmiddels bekend om haar unieke collectie automobielen. Daarnaast is het museum ook een unieke locatie voor zakelijke bijeenkomsten. Niet onvermeld mag dan ook blijven dat het Louwman Museum volgens TripAdvisor in de top 10 van beste musea van Nederland staat, tussen namen als het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, Mauritshuis en het Rembrandthuis.

Balans per 31 december 2018

Activa  Vorderingen 98
Liquide middelen 2.754.458
Totaal activa 2.754.556
Passiva  Kortlopende schulden 60.950
Stichtingskapitaal  € 227
Bestemmingsreserves  € 2.637.500
Overige reserves  € 55.879
Totaal passiva  € 2.754.556

 

Staat van baten en lasten 2018

Baten Periodieke giften  € 1.500.000
Verkopen 25.000
Subsidies, donaties, schenkingen  €
Inkomsten uit fondswerving 2.000
Rentebaten 1.246
Totaal baten 1.528.246
Lasten Aankopen 4.500.000
Verzekeringspremies 216
Kosten werving en beheer 18.444
Boek Louwman Museum 60.000
Diverse kosten  € 6.195
Totaal lasten 4.584.855
Resultaat -3.056.609
Naar bestemmingsreserves -3.000.000
Ten laste van overige reserves -58.609

 

Toelichting
Bij het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN uit de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gevolgd. De voorwerpen van de collectie worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; deze is nihil omdat de voorwerpen ‘om niet’ worden verkregen dan wel ten laste van de opgebouwde reserves worden aangekocht. De vorderingen betreffen te ontvangen rentebaten. De liquide middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor de aankoop van museumauto’s. Deze middelen zijn mede verkregen uit periodieke giften.

0

Uw mandje is leeg